ඇහැල මල් පිපෙනා දෙවට දිගේ නුඹ පියමැන්නා
Ahala Mal Pipena Dewata Dige
 • Lenght : 03:56

 • Song

  ඇහැල මල් පිපෙනා දෙවට දිගේ නුඹ පියමැන්නා ගී පද / Ahala Mal Pipena Dewata Dige Lyrics

  ඇහැල මල් පිපෙනා දෙවට දිගේ නුඹ පියමැන්නා
  පුන් පෝය දාක සඳ විලසින් මුහුණ පෙනෙන්නා
  ඈත මෑත කොතැනක හෝ කවුරුත් නොයෙනා
  වැට ළඟ හිඳිමින් මං එබී බලන්නම්//
   
  වත්සුණු තැවරූ ගත මට අගේ නොවෙන්නා
  වනේ පිපුණු මලක් ලෙසට සුවඳ හමන්නා
  ඔමරි බැලුම් හෙලාවී මුහුණ බිමට නැමේවී
   
  ඇහැල මල් පිපෙනා දෙවට දිගේ නුඹ පියමැන්නා
  පුන් පෝය දාක සඳ විලසින් මුහුණ පෙනෙන්නා
  ඈත මෑත කොතැනක හෝ කවුරුත් නොයෙනා
  වැට ළඟ හිඳිමින් මං එබී බලන්නම්
   
  බහක් නොදී ගියත් අහක බලා සිනා සී
  මට ම හිමී යැයි මගෙ සිත නිතර කියාවී
  මඟ බලමින් සැමදා ඉඳිවැට ළඟ ඉන්නම්
   
  ඇහැල මල් පිපෙනා දෙවට දිගේ නුඹ පියමැන්නා
  පුන් පෝය දාක සඳ විලසින් මුහුණ පෙනෙන්නා
  ඈත මෑත කොතැනක හෝ කවුරුත් නොයෙනා
  වැට ළඟ හිඳිමින් මං එබී බලන්නම්

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS