ඈ නීල නෙතු සලා
Ae Neela Nethu Sala
 • Lenght : 03:16

 • Song

  ඈ නීල නෙතු සලා ගී පද / Ae Neela Nethu Sala Lyrics

  ඈ නීල නෙතු සලා
  මා දෑස මත් කළා
  සේයා මවා ඒ ආදරේ
  ආයාචනා
  ඈ නීල නෙතු සලා
   
  පාවී ගියා
  ඒ වේදනා
  දෑසේ මවා
  මේ චේතනා
  ආරාධනා//
   
  ඈ නීල නෙතු සලා
  මා දෑස මත් කළා
  සේයා මවා ඒ ආදරේ
  ආයාචනා
  ඈ නීල නෙතු සලා
   
  පාවී ගලා
  පවනේ පවා
  රාවේ ඇසේ
  ඒ ගීතිකා
  ආරාධනා//
   
  ඈ නීල නෙතු සලා
  මා දෑස මත් කළා
  සේයා මවා ඒ ආදරේ
  ආයාචනා
  ඈ නීල නෙතු සලා

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS