ආදරියේ
ADARIYE
 • Category : Music Video
 • Year : 2020

 • Song

  ආදරියේ ගී පද / ADARIYE Lyrics

  නුඹගේ චායා
  රූ අතරේ මා හා
  ඇදීලා
  මතකේ පුරා
  විසිරී ගියා
  සිත මා
  සොඳුරේ නුඹ මා
  දෙස නොබලා බලා
  ගියදා
  සසරේ පුරා
  නුඹ මගෙම තමා
  සිතුණා
  ආදරියේ
  ආදරියේ
  ආදරියේ
  ආදරියේ
  නුඹවේ චන්දා
  තරු අතරේ පායා
  දිලෙනා
  නොදොඩා ගියදා
  නෙත් අඳුරේ වර්ෂා
  හැලුනා
  සැනෙකින් බැඳෙනා
  සිත මන්මත් කරනා
  අඟනා
  නුඹ රූ වරුනා
  නැත ලොවෙහී කිසිදා
  දැක මා
  ආදරියේ
  ආදරියේ
  ආදරියේ
  ආදරියේ

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS