ආදරේම ගීතයක් ආත්මයේ සංගීතයක්
Adarema Geethayak
 • Lenght : 03:17

 • Song

  ආදරේම ගීතයක් ආත්මයේ සංගීතයක් ගී පද / Adarema Geethayak Lyrics

  දින දින දින දැන් ගෙවුනාට
  පණ නල වගේ  ඔබ ළඟ මගේ
  මගෙ හිත මගෙ හිත - තිබුනාට
   
  ආදරේම ගීතයක්
  ආත්මයේ සංගීතයක්
  ආදරේම ගීතයක් වාගේ
  ආදරේම ගීතයක් 
  ආත්මයේ සංගීතයක්
  ආදරේම ගීතයක් වාගේ
   
  පෙරවාගේ හවසට 
  හැකිවුනොත් දවසක
  හමුවෙලා ලංවෙලා
  ලංවෙලා
  ඉන්නට දවසෙම ලංවීලා
  ඔබ ළඟ ඔබ ළඟ දැවටීලා
   
  ආදරේම ගීතයක් 
  ආත්මයේ සංගීතයක්
  ආදරේම ගීතයක් වාගේ
   
  නුඹ නොමැතී දවසක 
  හෙට ඇවිත් කුමකට
  වැලපිලා වැලපිලා 
  වෙන්වෙලා
  බොරුවට කුමටද දුක්වීලා
  නූපන් හෙට ගැන හිතලා
   
  ආදරේම ගීතයක් 
  ආත්මයේ සංගීතයක්
  ආදරේම ගීතයක් වාගේ...///
   
  ආදරේම ගීතයක් 
  ආත්මයේ සංගීතයක්

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS