ආදරේ කුරුටු ගෑ
Adare Kurutu Ga (Hasanganawiye)
 • Category : Music Video
 • Lenght : 03:06

 • Song

  ආදරේ කුරුටු ගෑ ගී පද / Adare Kurutu Ga (Hasanganawiye) Lyrics

  ආදරේ කුරුටු ගෑ .
  නෙතු පුරා කදුළු අතුරලා.
  හසඟනාවියේ නුඹ ගියා .
  නෙතු මානයේ දුක තියා.../
   
  පෑ උඳුල් නෙතු විලේ සතපවා
  මා ඔබේ වසඟයට ගෙන තබා
  හසඟනාවියේ නුඹ ගියා.
  නෙතු මානයේ දුක තියා.
   
  ආදරේ කුරුටු ගෑ .
  නෙතු පුරා කදුළු අතුරලා.
  හසඟනාවියේ නුඹ ගියා .
  නෙතු මානයේ දුක තියා.
   
  රෑ අනත් සිහිනයේ සැඟවිලා
  හිතගාව මතක මල් වැහි සලා
  හසඟනාවියේ නුඹ ගියා.
  නෙතු මානයේ දුක තියා.
   
  ආදරේ කුරුටු ගෑ .
  හිත පුරා කදුළු අතුරලා.
  හසඟනාවියේ නුඹ ගියා .
  නෙතු මානයේ දුක තියා.

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS