ආදරේ හදේ රුවා ජීවිතේට සහනේ
Adare Hade Ruwa

Song

ආදරේ හදේ රුවා ජීවිතේට සහනේ ගී පද / Adare Hade Ruwa Lyrics

ආදරේ හදේ රුවා ජීවිතේට සහනේ
වාසනා ගෙනා නිසා මා ඔබේය ලදුනේ
තව රෝස මල් වාගේ ළදුන් ආදරේ කියා ඇතත්
මා දිහා සිනා සලා ඈ මුලාවේ වැටුනේ
ආදරේ කියූ සැනින් මා මනාප නොවුනේ
 
මා ඔබේ ලග ඉන්නේ කිසිදාක නෑ වෙන්වන්නේ
මා සංහිද වූ සුවේ මේ නිමි නැති ආදරේ
සුරදූතිකාවියන් ඇතත් මා නැතේ වශී වූනේ
 
ආදරේ හදේ රුවා ජීවිතේට සහනේ
වාසනා ගෙනා නිසා මා ඔබේය ලදුනේ
තව රෝස මල් වාගේ ළදුන් ආදරේ කියා ඇතත්
මා දිහා සිනා සලා ඈ මුලාවේ වැටුනේ
ආදරේ කියූ සැනින් මා මනාප නොවුනේ
 
මා හද සනසන ආදරේ සැමදා මා ඔබ ලග තනියේ
ඔබ දැකුමයි ඒ සැනසීම මගේ මා සිතින් ඔබ නෑ මැකුනේ
තව රූ සුරූපියන් ඇතත් මා නැතේ වශී වූනේ
 
ආදරේ හදේ රුවා ජීවිතේට සහනේ
වාසනා ගෙනා නිසා මා ඔබේය ලදුනේ
තව රෝස මල් වාගේ ළදුන් ආදරේ කියා ඇතත්
මා දිහා සිනා සලා ඈ මුලාවේ වැටුනේ
ආදරේ කියූ සැනින් මා මනාප නොවුනේ

Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
Powered by isandi CREATIONS