ආදරේ හදේ රුවා.. ජීවිතේට සහනේ
Adare Hade Ruwa [Re Surupiyani]
 • Lenght : 03:59

 • Song

  ආදරේ හදේ රුවා.. ජීවිතේට සහනේ ගී පද / Adare Hade Ruwa [Re Surupiyani] Lyrics

  ආදරේ හදේ රුවා ජීවිතේට සහනේ
  වාසනා ගෙනා නිසා මා ඔබේය ලන්දුනේ
  තව රෝස මල් වගේ ලන්දුන් ආදරේ කියා ඇතත්
  මා දිහා සිනා සලා ඈ මුලාවෙ වැටුනේ
  ආදරේ කියූ සැනින් මා මනාප නොවුනේ
   
  මා ඔබේ ලඟ ඉන්නේ කිසිදාක නෑ වෙන් වන්නේ
  මා සන්සිඳවූ සුවේ මේ නිමි නැති ආදරේ
  සුරදූතිකාවියන් ඇතත් මා නැතේ වශී උනේ
  ආදරේ හදේ රුවා ජීවිතේට සහනේ
  වාසනා ගෙනා නිසා මා ඔබේය ලන්දුනේ
  තව රෝස මල් වගේ ලන්දුන් ආදරේ කියා ඇතත්
  මා දිහා සිනා සලා ඈ මුලාවෙ වැටුනේ
  ආදරේ කියූ සැනින් මා මනාප නොවුනේ
   
  මා හද සනසන ආදරේ සැමදා මා ඔබ ලඟ තනියේ
  ඔබ දැකුමයි සැනසීම මගේ
  මා සිතින් ඔබ නෑ මැකුනේ
  තව රූ සුරූපියන් ඇතත් මා නැතේ වශී උනේ
  ආදරේ හදේ රුවා ජීවිතේට සහනේ
  වාසනා ගෙනා නිසා මා ඔබේය ලන්දුනේ
  තව රෝස මල් වගේ ලන්දුන් ආදරේ කියා ඇතත්
  මා දිහා සිනා සලා ඈ මුලාවෙ වැටුනේ
  වාසනා ගෙනා නිසා මා ඔබේය ලන්දුනේ

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS