ආදරයේ වේදනාව හදට දැනුණු
Adaraye Wedanawa Hadata Danuna
  • Lenght : 03:07

  • Song

    ආදරයේ වේදනාව හදට දැනුණු ගී පද / Adaraye Wedanawa Hadata Danuna Lyrics

    ආදරයේ වේදනාව හදට දැනුණු යම් දවසක
    හුදකලාව නොතැවී යළි එන්න මා සොයා
    එන්න මා සොයා ...//
     
    දේදුනු පැහැයෙන් දිදුලන ආදර විජිතය හැරදා
    රැජිණ පලා ගිය මොහොතක
    නොතැවී යළි ඈ සිහිකර
    එන්න මා සොයා
    එන්න මා සොයා
     
    ආදරයේ වේදනාව හදට දැනුණු යම් දවසක
    හුදකලාව නොතැවී යළි එන්න මා සොයා
    එන්න මා සොයා
     
    ජීවිතයට හිමි ළතැවුල ඔබ තුරුළට ළං වූ දා
    නොතැවී හිඳ තනි යහනේ
    මතක සුළං රොදක එතී
    එන්න මා සොයා
    එන්න මා සොයා
     
    ආදරයේ වේදනාව හදට දැනුණු යම් දවසක
    හුදකලාව නොතැවී යළි එන්න මා සොයා
    එන්න මා සොයා ...//

    Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
    Powered by isandi CREATIONS