ආල අඩව්ව
Aala Adawwa
 • Category : Music Video
 • Year : 2022

 • Song

  ආල අඩව්ව ගී පද / Aala Adawwa Lyrics

  යක්බෙර නාදෙට තාන සොයා රඟනා
  තාන තනම් මහ පොලොව ගිගුම් ලවනා
  තාම නුබේ සුව සිහින නෙවෙයි සිතුනා
  ආල අඩව්වට විලක්කු හිත දැවුනා
   
  මගේ ආල අඩව්වට විලක්කු හිත දැවුනා 
  ප්‍රෙමි නුබයි මට ගින්න වගේ හිඳිනා
  ඒක තමයි හැරදා මම නොයන ඉනා
  ඇත්ත තමයි මට යන්නම බෑ හිතුනා
   
  සාර සදිසි නුබේ රාග නොවන සිත 
  මේඝ ගර්ජනා හීන නොවන කල 
  සීල බිඳින හද ප්‍රේම සොයන දින
   
  මයේ ආල අඩව්වට විලක්කු හිත දැවුනා 
  ප්‍රෙමි නුබයි මට ගින්න වගේ හිඳිනා
  ඒක තමයි හැරදා මම නොයන ඉනා
  ඇත්ත තමයි මට යන්නම බෑ හිතුනා
   
  සිලිලාරේ හිත කොහෙදෝ දැනෙන දිනේ
  සංසාරේ නොයෙනා මතක නුබේ
  ගම්බාරේ සරනා එකම තැනේ
   
  මයේ ආල අඩව්වට විලක්කු හිත දැවුනා 
  ප්‍රෙමි නුබයි මට ගින්න වගේ හිඳිනා
  ඒක තමයි හැරදා මම නොයන ඉනා
  ඇත්ත තමයි මට යන්නම බෑ හිතුනා

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS