සඳගනාව
Sandaganawa
 • Category : Music Video
 • Year : 2019

 • Song

  සඳගනාව ගී පද / Sandaganawa Lyrics

  උදුල තරු මේ අහස් තලයෙන් වසන් වී වාගේ..
  මාර සේනා හදට කැන්දන යාමෙ ලං වූයේ..
  මේඝ වර්ශා ගලා හැලුනේ සේද යහනාවේ..
  දෝරෙ යන මේ හැගුම් ගoගා ඔහේ සැලුනාවේ..
   
  සඳගනාවට සඳලුතල සිප.. සුව දෙන යාමයේ..
  උණුහුමේ ගිරි තුඩට මීපැණි.. ගෙනේවී රාත්‍රියේ ආයේ..
   
  කාලෙකින් මං ආවෙ නැත්තේ පහල ගo තීරේ..
  ඉවුරු තල සිප ගන්න අවසර දේද හිත කීවේ..
  ගෙවී යන මේ භවේ, ජීවිත ගානෙ සංසාරේ...
  මගෙම වී පතිනිය නුඹේ දිවි ගෙවේවා නිබදේ..
   
  සඳගනාවට සදලුතල සිප.. සුව දෙන යාමයේ..
  උණුහුමේ ගිරි තුඩට මීපැණි.. ගෙනේවී රාත්‍රියේ ආයේ..

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS