අමා දහර දිය ගලා ගාලා
Ama Dahara Diya Gala cover

ORIGINAL SONG INFO
 • Vocal : Victor Rathnayake
 • Lyrics : Punyasiri Mahawaththa
 • Music : Victor Rathnayake

 • SongOriginal Song

  අමා දහර දිය ගලා ගාලා ගී පද / Ama Dahara Diya Gala cover Lyrics

  අමා දහර දිය ගලා ගාලා
  තුරු ලතා තුළින් මල් පියලි සලා
  ජය හඬින් ලොවට සිහ නද පතුරා
  ලෝ සත අතරින් ජනිත වුණා
  අමා දහර දිය ගලා ගාලා
  තුරු ලතා තුළින් මල් පියලි සලා
   
  සැපෙහී කිමිදී දුකෙහි ගැලීලා
  මැදුම් පිළිවෙතින් අමා සුව ලබා //
  දහම් සුවඳ මල් දසතම පතුරා
  සියළු කෙලෙස් මැඬ බුදු වූවා
  සියළු කෙලෙස් මැඬ බුදු වූවා
   
  අමා දහර දිය ගලා ගාලා
  තුරු ලතා තුළින් මල් පියලි සලා
   
  ජීවිතයේ ඇති නොනිමි අතිර බව
  ලොවට පැතුරු කරුණාවේ අම ගුණ //
  සියලු සතුන් වෙත දහම් රස පෙවූ
  කරුණාබර නෙත් නිවී ගියා
  කරුණාබර නෙත් නිවී ගියා
   
  අමා දහර දිය ගලා ගාලා
  තුරු ලතා තුළින් මල් පියලි සලා

  Copyright © Isura Wickramarachchi - All rights reserved 2020 - 2021
  Powered by isandi CREATIONS