විකසිත වත කමලේ නෙත් බමරුන් පැටලේ
Wikasitha Watha Kamale
 • Lenght : 03:35

 • SongRemix

  විකසිත වත කමලේ නෙත් බමරුන් පැටලේ ගී පද / Wikasitha Watha Kamale Lyrics

  විකසිත වත කමලේ
  නෙත් බඹරුන් පැටලේ
  බැල්මට නෙතු සඟලේ
  සිත සිතුවිලි සසලේ..
   
  ලදුනේ මා දකිනා
  සිහිනේ හද සැලුනා...
   
  විකසිත වත කමලේ...
   
  ඈත නීල අහසේ
  පාට දේදුණු දහසක්‌ පායාලා
  මාගෙ ජීවිතේ සැණකෙලියක්‌ වාගේ
  ඒ ආදරේ...
   
  විකසිත වත කමලේ...
   
  දෑස සිහින රේඛා
  කීවේ නෑසු රහසක්‌ කොඳුරාලා
  මාගෙ ජීවිතේ මල් උයනක්‌ වාගේ
  ඒ ආදරේ..
   
  විකසිත වත කමලේ...
   
  ලදුනේ මා දකිනා
  සිහිනේ හද සැලුනා...
   
  විකසිත වත කමලේ...

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS