සඳ මා හා සිනාසුනා.. තරු මා හා කතා කළා
Sanda Ma Ha Sinasuna
 • Lenght : 02:54

 • Song

  සඳ මා හා සිනාසුනා.. තරු මා හා කතා කළා ගී පද / Sanda Ma Ha Sinasuna Lyrics

  සඳ මා හා සිනා සුනා
  තරු මා හා කථා කලා.....
  ඔබ මා හා සිනා සුනේ නෑ
  ඔබ මා හා කථා කලේ නෑ.....
   
  පුරා පෝය සඳ අහසට එනවිට
  මා එනවා බෝ මලුව දිහාවට....
  බෝ මළුවේ ඉඳ පහන් කුලුන යට
  පෙරුම් පුරනවා ඔබ දැක ගන්නට....
   
  සඳ මා හා සිනා සුනා
  තරු මා හා කථා කලා.....
  ඔබ මා හා සිනා සුනේ නෑ
  ඔබ මා හා කථා කලේ නෑ...
   
  පුරා පෝය හඳ පායන විලසට
  ඔබ එනවා බෝ සමිඳු පුදන්නට....
  නාදුනනා සේ ආපසු යන විට
  සුසුම් නැගෙනවා හද උතුරන්නට....
   
  සඳ මා හා සිනා සුනා
  තරු මා හා කථා කලා.....
  ඔබ මා හා සිනා සුනේ නෑ
  ඔබ මා හා කථා කලේ නෑ.....

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS