යකඩ මනමාලී
Yakada manamali
 • Category : Music Video
 • Year : 2022

 • Song

  යකඩ මනමාලී ගී පද / Yakada manamali Lyrics

  ආර්ට්  පුරවපු 
  කැනබි විහිදුණු දරුණු පපු ලෑලි
  මාත් දකිනවා 
  මේ සොසයිටියෙ
  හුඟක්  වැඩ කෑලි 
  ස්මාට් තිරවල
   දැක්කෙ නෑ බං උන්ගෙ අමු කෑලි 
  කටු ගඩොල් බිත්තියෙත් ඇඳෙනවා  ආර්ට් බොබ්මාලි
   
  එකතු කරගෙන  පරණ 
  බඩු කෑලි 
  දිලෙන සියුමැලි 
  යකඩ මනමාලි 
  දුටිමි  මලකඩ කරගැටම පේලි
  කැලේ වැද්දගේ 
  යකඩ මනමාලි 
   
  සුවඳ මලකඩ පර වෙන්නේ නැති යකඩ මල් බොකි
  හිතෙන්නෑ විකුණන්න කොළඹට සියුමැලි ම කෑලි 
  ඒත් පොඩි උන් අඬනවා
   මඟ බලන් ඇති ගෑනි
   
  කැලේ ඇතුළෙම පරවෙනවා වෙනව බං හුඟක් මල් ජාති  //
   
  එකතු කරගෙන කරගෙන පරණ බඩු කෑලි 
  දිලෙන සියුමැලි යකඩ මනමාලි 
  දුටිමි  මලකඩ කරගැටම පේලි
  කැලේ වැද්දගේ යකඩ මනමාලි 

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS