ආදර කෝච්චියේ
Train song 2
 • Year : 2023

 • Vocal

  ShafraZ
  Song

  ආදර කෝච්චියේ ගී පද / Train song 2 Lyrics

  රං කඳක් යටැසින් බලයි 
  හුරුවක් දැනෙයි නෙත් කාන්තියේ
  මං දිහා හොරැහින් බලා හිත ගත්ත
  ආදර කෝච්චියේ
  ජීවිතේ දුර වන්දනාවේ යන්න ආසයි මං නගේ 
  ස්ටේසමේ දුක් නැහැ පළක් යමු ළංව 
  ආදර කෝච්චියේ
   
   
  අතැඟිලි පටලා යමුද ළඟ අසුනේ
  බැහැ තව ඉඟි නම් හිතම නුඹෙ ඔනේ
  වසන්තේ නාඹර කාලේ නැලවෙමු තාලේ පාල ආලේ
  අනන්තේ ආදර ගමනේ යමු පීලි පාරේ

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS