තිසර විලේ පියුම නෙලූ
Thisara Vile Piyuma Nelu
 • Film : Rosa Wasanthe
 • Year : 2001
 • Category : Film Song

 • Song

  තිසර විලේ පියුම නෙලූ ගී පද / Thisara Vile Piyuma Nelu Lyrics

  තිසර විලේ පියුම නෙලූ සිනාවේ
  එළිය මගේ අරණ දොවා ගලා ඒ
  ඒ සිනාවේ
  සැඟ උනාවේ
  පෙර ඔබත් මමත් පෙලූ කඳුළු දුමාරේ
  ආදරයේ හීන මවා
  ජීවිතයේ පාර කියා
  සංසාර මගට රන් එළි වැට සේමා
  ඔබ ඉරත් හඳත් මගේ අහසට ගෙනාවා
  මාරුතයේ සිහිල සදා
  සෝවිරහී තාප නිවා
  අනුරාග දෙනෙත අයදින විලසේමා
  ඔබ විලත් බිඟුත් එක යහනට ගෙනාවා..

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS