තේරෙයි මතු දිනක
Therei Mathu Dineka
 • Category : Music Video
 • Year : 2023

 • Music

  Ranga
  S
  Song

  තේරෙයි මතු දිනක ගී පද / Therei Mathu Dineka Lyrics

  අමතක කරන්න බෑ මට ජීවිතයේ පුරුදු 
  වෙනසක් වෙන්නේ නෑ ගත් තීරණයේ නපුරු 
  බොරුවෙන් දිනන්න බෑ ඇත්තයි ලොව අද ඉතුරු 
  ජීවිතේ සතුටක් නෑ රඟපෑම දැන් නවතමු
  අවංක ආදරය නෑ ලොව හැමතැනම 
  තේරෙයි මතු දිනෙක ගියාට නොකියාම...//
   
  ආදරේ දැනිලා යලි ආවොත් මා සොයා
  හේතු විමසලා නෑ දෙන්නේ ඔබට සමා
  බොරුවෙන් දිනන්න බෑ ඇත්තයි ලොව අද ඉතුරු 
  ජීවිතේ සතුටක් නෑ රඟපෑම දැන් නවතමු
  අවංක ආදරය නෑ ලොව හැමතැනම 
  තේරෙයි මතු දිනෙක ගියාට නොකියාම...//
   
  හීන දෙස බලා සැමසීම හුරුකළා
  කාලයක් ගෙවීලා දැන් යන්නේ මා දමා
  බොරුවෙන් දිනන්න බෑ ඇත්තයි ලොව අද ඉතුරු 
  ජීවිතේ සතුටක් නෑ රඟපෑම දැන් නවතමු
  අවංක ආදරය නෑ ලොව හැමතැනම 
  තේරෙයි මතු දිනෙක ගියාට නොකියාම...//

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS