ශ්‍රී දේවි වගේ
Sri Devi Wage

Song

ශ්‍රී දේවි වගේ ගී පද / Sri Devi Wage Lyrics

රී දේවි වගේ හේයි......
 
 
ශ්‍රී දේවි වගේ නටන්න බැරි හින්දාම..
 
මධුරි වගේ අඬන්න බැරි හින්දාම..
දෑස ‍ඓශ්‍චර්ය වගේ නැතුවාම..
මගෙ කුමාරයෝ මා අතහැර දැම්මාද..
මගෙ කුමාරයෝ මා අතහැර දැම්මාද..
 
සීනි බෝල පෙම් හසුනේ සීනි තිත්ත බව කීවාට.
 
සැලෝලයිඩ් සිනමාවේ චරිත පැතලි බව කීවාට..
පෙම් කළාට මං කොච්චර නුඹට..
 
ශ්‍රී දේවි වගේ නටන්න බැරි හින්දාම..
 
මධුරි වගේ අඬන්න බැරි හින්දාම..
දෑස ‍ඓශ්‍චර්ය වගේ නැතුවාම..
මගෙ කුමාරයෝ මා අතහැර දැම්මාද..
මගෙ කුමාරයෝ මා අතහැර දැම්මාද..
 
නුඹේ හොඳම ගී තැටියේ වචන බාල බව කීවාට..
සංගීතෙට පිට්ටනියේ එකට නටන්නට නාවාට..
 
පෙම් කළාට මං කොච්චර නුඹට..
 
ශ්‍රී දේවි වගේ නටන්න බැරි හින්දාම..
 
මධුරි වගේ අඬන්න බැරි හින්දාම..
දෑස ‍ඓශ්‍චර්ය වගේ නැතුවාම..
මගෙ කුමාරයෝ මා අතහැර දැම්මාද..
මගෙ කුමාරයෝ මා අතහැර දැම්මාද..
මගෙ කුමාරයෝ මා අතහැර දැම්මාද..
මගෙ කුමාරයෝ මා අතහැර දැම්මාද..

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS