සොයා නොගොසින දමා නගරය
soya nogosina dama nagaraya

Lyrics

Rathna
Sri
Song

සොයා නොගොසින දමා නගරය ගී පද / soya nogosina dama nagaraya Lyrics

සොයා නොගොසින දමා නගරය
ගයා හිස රමණීය වන ගැබ
භයානක  සොර සතුරු බිය පිරි
වීදියේ වැඩ සිටී හිමි ඔබ..
 
තාර උණු කර දමා දෙපතුල
දූලි නංවා නඟී ගිනි කඳ
කෙසේ විකසිත වේද 
ඔබෙ සිරිපා තබන්නට
තිබෙන සියපත..
 
කම්හලේ කලු දුමාරය  මැද
තැම්බිලා ගිය ඇට සැකිලි ‍දැක 
රංචු ගැහෙනා ගිජු ලිහිණියන්
ගසා කනු දු‍ටුවෝද හිමි සඳ..
 
හඹා දිව එන අඟුල්මල් වන්
වේදනා දුක් ගැහැට අග හිඟ
කෙසේ දමනය වේද ඔබගේ
දෙපා ළඟ බිම දමා ආයුධ..
 
සොයා නොගොසින දමා නගරය
ගයා හිස රමණීය වන ගැබ
භයානක  සොර සතුරු බිය පිරි
වීදියේ වැඩ සිටී හිමි ඔබ..

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS