සෙනෙහෙ සිතින්
Senehe sithin

Song

සෙනෙහෙ සිතින් ගී පද / Senehe sithin Lyrics

සෙනෙහෙ සිතින් - සැනසිල්ලෙන්..
එක සිතිවිල්ලෙන්...
වෙමින් එකම මවකගෙ දරුවන්..
නුවන් පියෙන තුරා ඉදිමු අපි හසරැල්ලෙන්...//
 
එකම අහසකිනි කාටත් සෙවන සැදෙන්නේ..
පොළව සැවොම සම සිතකිනි උසුලා ඉන්නේ..
එවන් පොළව මත යුධ වැද උරුම සොයන්නේ..
තරඟ වැදී නොමිනිස්කම් ඇයි මිනිසුන්නේ..
 
සෙනෙහෙ සිතින්...
 
බෙදුම් පවුරු සීමා මැද පිල් බැදගන්නේ..
තමන් සුව පතා අනුනට තැවුල් සදන්නේ..
කෙනෙක් නසන මං සලසා කෙනෙක් දිනන්නේ..
ජීවත් වන ටික ඇයි මේ සටන් වදින්නේ...
 
සෙනෙහෙ සිතින්...

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS