සීතල සඳ එලියේ
Seethala Sanda Eliye

Song

සීතල සඳ එලියේ ගී පද / Seethala Sanda Eliye Lyrics

සීතල සඳ එළියේ.. පිදුන සුවඳ මලේ
නෑඹුල් සුවය පැතූ… බඹරො නුඹ නාඬන්
බඹරො නුඹ නාඬන්
සීතල සඳ එළියේ.. පිදුන සුවඳ මලේ
නෑඹුල් සුවය පැතූ… බඹරො නුඹ නාඬන්
බඹරො නුඹ නාඬන්
 
සඳලු තලාවේ මුනින්තලාවී
ඈත බලගෙන කඳුලු සලන්නි
සඳලු තලාවේ මුනින්තලාවී
ඈත බලගෙන කඳුලු සලන්නි
පරසතු මල් මකරන්ද සුවඳ මැද
බඹරො නුඹ නාඩන්.... බඹරො නුඹ නාඩන්
 
සීතල සඳ එළියේ.. පිදුන සුවඳ මලේ
නෑඹුල් සුවය පැතූ… බඹරො නුඹ නාඬන්
බඹරො නුඹ නාඬන්
 
සදාහරිත වන රේඛා මැද්දේ
මලානිකව ගලනා සඳ එළියේ
සදාහරිත වන රේඛා මැද්දේ
මලානිකව ගලනා සඳ එළියේ
රෑ හීනෙන් මුව ගෑ අඳුනක් දැක
බඹරො නුඹ නාඩන්- බඹරො නුඹ නාඩන්
 
සීතල සඳ එළියේ.. පිදුන සුවඳ මලේ
නෑඹුල් සුවය පැතූ… බඹරො නුඹ නාඬන්
බඹරො නුඹ නාඬන්
සීතල සඳ එළියේ.. පිදුන සුවඳ මලේ
නෑඹුල් සුවය පැතූ… බඹරො නුඹ නාඬන්
බඹරො නුඹ නාඬන්

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS