සේද සිහින සුදු දුන්හිඳ ඔබ
Seda Sinindu Sudu

Lyrics

Rathna
Sri
Song

සේද සිහින සුදු දුන්හිඳ ඔබ ගී පද / Seda Sinindu Sudu Lyrics

සේද සිහින සුදු දුන්හිඳ ඔබ 
උස සීත නමුණුකුළ ගිරි හිස මම 
මූණ බලාගෙන මේ විදියට
මතු ජාති ජාතියෙත් උපදින්නද.............
 
නීල නුවන් නිල් තරු එළියට
පෙම් ගීත ගයන මළ හිරුදෝ මම
පාරමිතාවෙන් යළි උපදින
බැස යන්නද ජීවිත පියගැටපෙළ.............
 
මාළිගාව ළඟ පය පාමුල
සුදු නෙළුමද මම සඳකඩ පහනක
නාද නගන සඳ සඳළුව මත
ඉමි පාද සළඹ ගීයට පෙම් බැඳ............

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS