සඳ සුමුදුයි
Sanda Sumudui

Song

සඳ සුමුදුයි ගී පද / Sanda Sumudui Lyrics

සඳ සුමුදුයි මුදු සිසිලයි
සඳ නැතුවම බැරි හන්දා
හිරු තෙද රැස ලොව බබලයි
හිරු නැතුවම බැරි හන්දා
නෙත් දෙක ලෙස නුඹ වටිනව
මවු පදවිය දුන් හන්දා
 
හිරු සඳු ලෙස මගෙ ලෝකෙට
එළිය දිදී ආ හන්දා
නෙත් දෙක ලෙස නුඹ වටිනව
පිය පදවිය දුන් හන්දා
 
දස මසක් ම මා සමගින්
එකට හුස්ම ගත් හන්දා
මගෙ දිවියෙන් ලද සතුටයි
නුඹ ජීවය ලද හන්දා
නෙත් දෙක ලෙස නුඹ වටිනව
මවු පදවිය දුන් හන්දා
 
නුඹ ම මමයි මා නුඹමයි
දෙදෙනෙකු නොම වන හන්දා
නෙත් දෙක ලෙස නුඹ වටිනව
පිය පදවිය දුන් හන්දා
 
සුමුදු ටිකිරි මුදු සෙනෙහස
අපෙ ලෝකෙට ගැලු හන්දා
අම්මා යන අතුම් පදය
නුඹ මා හට තැබු හන්දා
නෙත් දෙක ලෙස නුඹ වටිනව
මවු පදවිය දුන් හන්දා
 
ලොකු මිනිහෙකු නොවුනත් නුඹ
හොඳ මිනිහෙකු වන හන්දා
නෙත් දෙක ලෙස නුඹ වටිනව
පිය පදවිය දුන් හන්දා

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS