සඳ මම නම්
Sanda mama nam

Song

සඳ මම නම් ගී පද / Sanda mama nam Lyrics

ගැ: සඳ මම නම් 
       හඳපාන ගලා යන සඳලුතලාවේ
       මම දුටුවෙම් සත් ගොමු පියුමින් බබළන
       රංග ලතාවන්
පි:  හිරු මම නම් 
      ඉර පාන ගලා යන වීදි අගු පිලේ
      මම දුටුවෙම් ප්‍රාණය ගැහෙනා ගුලි වූ
      අසරණ මිනිසුන්
සඳ මම නම්
හඳපාන ගලා යන සඳලුතලාවේ
       
ගැ:නැඟ ඉන්ද්‍ර දිගින් ඔබ
       හිරු තෙද රැස් පතුරායා
පි:සැදි රන් බරණින් ඔබ
     සඳකොමළී බබළායා
ගැ:ඔය දැඩි රිවිරැස් හකුළා ගන්
      පණ රඳවා ගැන්මේ වෙහෙසින්
      හති හළනා දුහුනන් දුගියන් අසරණයන් 
     නොපෙළන්
     
හිරු මම නම් 
ඉර පාන ගලා යන වීදි අගු පිලේ
 
පි: නෙක තරු සහසක් 
     සොමි බැල්මෙන් 
     පරදන බිසොවුන්
 
ගැ: දැක දස බිම්බර සෙන්
       නොසැලුණු සූරිය නිරිඳුන්
 
පි: පෙම් රජදහනට ඔබ  පායන්
     සිප බද කොමලිතිනී
     මුව මී පොවා පියා 
     අාලිංගනයෙන් මත් වූවන් සනහන්
 
සඳ මම නම්.....

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS