රෝස පුරාණෙට
Rosa Puraneta

Song

රෝස පුරාණෙට ගී පද / Rosa Puraneta Lyrics

රෝස පුරාණෙට මධු සඳ පායන 
දිනය අදයි මට සිතුණා
නිල් දෙනෙතින් ඔබ පවසන වදනින් 
මල්සර සිතිවිලි පිපුණා
ඔබෙ ආදරයෙන් සුව අයදින මා සිත 
ආදර හැඟුමින් පිරුණා
 
මල්සර කුමරුනි දිනය උදාවුණි 
එකම ලොවක අප රැඳෙනා
මතු දිවියෙ සදාකල් මා ඔබ ළඟමය 
එකම සිතක අප රැඳෙනා
සුව මිහිර විඳින්නට කුමටද අවසර 
ඔබ තුරුලේ මා රැඳුණා
 
ජීවතේ පැතුම් පුරන්න
මා ළඟින් රැඳෙන්න ඉන්න
සිහින සැබෑ වෙනවා
මල් වසන්තයේ හිඳින්න
මා ළඟින් සුවේ ලබන්න
දිවියම සැනසෙනවා
 
මධු සඳ හිනැහෙනවා
දෙසිතම සැනසෙනවා
 
රෝස පුරාණෙට මධු සඳ පායන 
දිනය අදයි මට සිතුණා
නිල් දෙනෙතින් ඔබ පවසන වදනින් 
මල්සර සිතිවිලි පිපුණා
සුව මිහිර විඳින්නට කුමටද අවසර 
ඔබ තුරුලේ මා රැඳුණා
 
වාසනා ලබන්න ඔන්න
ආදරෙන් ළඟින්ම ඉන්න සොඳුරු ප්‍රියාදරියේ
මා වෙතින් දුරස් නොවන්න
ආදරෙන් සදා හිඳින්න දිවියම සැනසෙන්නේ
 
සෙනෙහස පුද දෙනවා
සඳ තරු දිවුරනවා
 
රෝස පුරාණෙට මධු සඳ පායන 
දිනය අදයි මට සිතුණා
නිල් දෙනෙතින් ඔබ පවසන වදනින් 
මල්සර සිතිවිලි පිපුණා
ඔබෙ ආදරයෙන් සුව අයදින මා සිත 
ආදර හැඟුමින් පිරුණා
 
මල්සර කුමරුනි දිනය උදාවුණි 
එකම ලොවක අප රැඳෙනා
මතු දිවියෙ සදාකල් මා ඔබ ළඟමය 
එකම සිතක අප රැඳෙනා
සුව මිහිර විඳින්නට කුමටද අවසර 
ඔබ තුරුලේ මා රැඳුණා
ආදර හැඟුමින් පිරුණා
ඔබ තුරුලේ මා රැඳුණා ///

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS