පලංචියේ වැඩ ඉඳගෙන
Palanchiye Wada Indagena

Lyrics

Rathna
Sri
Song

පලංචියේ වැඩ ඉඳගෙන ගී පද / Palanchiye Wada Indagena Lyrics

පලංචියේ වැඩ ඉඳගෙන
මහ සෑයේ හුණු තවරන පියාණනේ
හුණු බදාම ඔසවා දෙන
නුඹේ අත් දෙක රිදෙනවාද පුතණුවනේ
 
සිල් ගත් රජ මහ වෙහෙරට
මල් පුදනා මහ සෙනඟට
පියාණනේ නුඹ නොපෙනෙනවා
ඇල්මෙන් අකුරට යනවිට
මල්ලිලාට නංගිලාට
පුතුනේ නුඹ මුල් පොත වෙනවා
 
පලංචියේ වැඩ ඉඳගෙන
මහ සෑයේ හුණු තවරන පියාණනේ
හුණු බදාම ඔසවා දෙන
නුඹේ අත් දෙක රිදෙනවාද පුතණුවනේ
 
රන් ඉණිමග තියා උසට
නුඹ වඩවා මහ පොළොවට
අප සිරසට රන් කොත වෙනවා
සල් මල් පෙති පර වී ගිය
මල් ආසනයේ පා මුල
නුඹේ දාදිය සුවඳ තියෙනවා
 
පලංචියේ වැඩ ඉඳගෙන
මහ සෑයේ හුණු තවරන පියාණනේ
හුණු බදාම ඔසවා දෙන
නුඹේ අත් දෙක රිදෙනවාද පුතණුවනේ

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS