ඔපදා
Opada
 • Category : Music Video
 • Year : 2023

 • Song

  ඔපදා ගී පද / Opada Lyrics

  ඔපදා මතකය මේ යාමේ
  හැඟුම් පොරකා තිබුනා
  මන ලකල් නිතබ ලෙලවා මෙ සරා සඳ බිම දැමුවා ..
   
  [ Chorus ]
  Opada mathakaya me yame
  Hagum poraka thibuna
  Mana lakal nithaba lelawa mee sara sada bima damuwa
   
  Nuba mawa soya me laga awa welawe
  Mana lola komala thawara oya
   
  Opada mathakaya me yame …
   
  [ Verse ]
  Pem daga da me deha nari
  Balmakin Udam wana
  Wahi muthu wahi seda sari
  Wage dan duhul wala
  Gayana Sakuna geeyaka naadena
  Kusuma rahasema puudina anagi mohothaki
  Kimida kimida sarana mana

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS