ඔබ නිසා
Oba Nisa
 • Year : 2023

 • Song

  ඔබ නිසා ගී පද / Oba Nisa Lyrics

  නිල් සඳ පවා මල් මත නිදා
  සන්සුන් ලෙසින් ඈ දෙස බලා
  සල්පිල් නුරා හැරදා නුඹ සොයා
  සන්සාරයේ සැරිසරා
   
  මට මා දැනුනේ මේ ඔබ නිසා
  සඥ්ඩ රෑනැගුනේ ඔබ ඉසා
  යලි මා ආවේ නුඹ නිසා 
  ඒ නුඹ නිසා ඒ නුඹ නිසා
  ඒ නුඹ නිසා....
   
  ඒ නුඹ නිසා ඒ නුඹ නිසා
  ඒ නුඹ නිසා....
   
  සඳට ලංවී 
  නුඹට හුරුවේ
  හිතට නතුවී
  එකට දුක්වී
  තවත් ලංවී ආවේ දැන්
  ඔබ හදුනනා මා හඳුනනා 
  ප්‍රේමය නිසා අප හමුවු

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS