නාදෙන්
Naden
 • Year : 2022

 • Lyrics

  Dulan
  ARX
  SongRemix

  නාදෙන් ගී පද / Naden Lyrics

  නෑ නෑ නැවතුන මේ හිත නුඹ ළඟ
  වෙනතක නතර වෙලා
  මා හා ඉඟි බිඟි පානා නුඹ නෙත
  දැක හිත ඔකඳ වෙලා
  හද නිම් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් මත් වෙන්නා
  හැඟුමන් ආ දෙන් යා වෙම් නුඹෙම වෙලා
  හද නිම් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් මත් වෙන්නා
  හැඟුමන් ආ දෙන් යා වෙම් නුඹෙම වෙලා
  ලා ලලා
   
  දෙවඟන ඈ
  රුවකට නවතී මා පෙර නෑ
  නාහෙට නාහන මේ හද නෑ
  සිහියක හිඳවනු බෑ දැක නාරී නාරී නාරී
   
  දිනකර ඈ
  මන පිනිබිඳුවකි මා ළඟ ඈ
  සිලුවකි ගිනි දැවෙනා ගත රෑ
  සමවැදි හිඳිනට බෑ මිදි දෑනෙන් දෑනෙන් දෑනෙන් ආයේ
  දේවී ප්රේමී හැඟුමන් පා
   
  වේවී හෘදේ ලැගුමන් මා
  මේ නෙත් මානෙන් නොම යන් මාගෙන් මාගෙන් මාගෙන් මා
  දේවී ප්රේමී හැඟුමන් පා
  වේවී හෘදේ ලැගුමන් මා
  මේ නෙත් මානෙන් නොම යන් මාගෙන් මාගෙන් මාගෙන් මා
  හද නිම් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් මත් වෙන්නා
  හැඟුමන් ආ දෙන් යා වෙම් නුඹෙම වෙලා
  ලා ලලා
   
  හද නිම් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් මත් වෙන්නා
  හැඟුමන් ආ දෙන් යා වෙම් නුඹෙම වෙලා
  හද නිම් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් නාදෙන් මත් වෙන්නා
  හැඟුමන් ආ දෙන් යා වෙම් නුඹෙම වෙලා
  දෙවඟන ඈ
   
  රුවකට නවතී මා පෙර නෑ
  නාහෙට නාහන මේ හද නෑ
  සිහියක හිඳවනු බෑ දැක නාරී නාරී නාරී
  දිනකර ඈ
  මන පිනිබිඳුවකි මා ළඟ ඈ
  සිලුවකි ගිනි දැවෙනා ගත රෑ
  සමවැදි හිඳිනට බෑ මිදි දෑනෙන් දෑනෙන් දෑනෙන් ආයේ

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS