මුතු කුමාරි නොවේ මා
Muthu Kumari Nowe Ma

Song

මුතු කුමාරි නොවේ මා ගී පද / Muthu Kumari Nowe Ma Lyrics

මුතු කුමාරි නොවේ මා
මුතු නොවේ හැඬුවේ කඳුළුයි
මුතු මාල තනා පලඳින්නට
ඕනෑනම් කඳුළු ඔබට 
තවත් හඬන්නම්
 
සැකයේ ගිනි පුළුඟු නැගී
කුල ගේ කැණි මඩල බිඳී
හද දවනා ගිනි නිවන්න
ඔබට ඕනෑ මගේ කඳුළුයි
 
අඳුනාගත් නෙත් අඳ වී
වටහා ගත් සිත් ගොළු වී
කඳුලේ හැඩ රුව බලන්න
ඔබට ඕනෑ මගේ කඳුළුයි

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS