මුනි නන්දන සිරිපාද වඳිම්
Muni Nandana Siri

ORIGINAL SONG INFO
 • Vocal : Greta Jenet De Silva
 • Vocal : Vijitha
 • Lyrics : U. D Perera

 • SongOriginal Song

  මුනි නන්දන සිරිපාද වඳිම් ගී පද / Muni Nandana Siri Lyrics

  මුනි නන්දන සිරිපාද වඳිම් සමනල කන්දේ
  විහිදෙන මෝක්ෂ සුගන්දේ
  මුනි නන්දන සිරිපාද වඳිම්
  ශ්‍රී ශාන්තී කරුණා ගුණ ආනන්දේ
  ලැබීලා කරුණා ගුණ ආනන්දේ
  පිහිටෙන් සුමන සුරින්දේ සිත් පැහැදී
   
  මුනි නන්දන සිරිපාද වඳිම් සමනල කන්දේ
  විහිදෙන මෝක්ෂ සුගන්දේ
  මුනි නන්දන සිරිපාද වඳිම් ශ්‍රී...
  ලිහිණි හෙලේ අම්බලමේ සින්දලා ගිමන්
  ධර්මරාජ ගලේ නැගී ගල්පඩි ගනිමින්
  තුන් සරණේ පිහිට සිතාලා
  සන්තොසිනේ ඉන්පිටත් වෙලා
  පිහිටෙන් සුමන සුරින්දේ සිත් පැහැදී
   
  මුනි නන්දන සිරිපාද වඳිම් ශ්‍රී...
  ගෙත්තම් කර සිරිත ලෙස ගෙත්තම් පානේ
  සීතගගුලෙ නාලා සැම පඬුරු බැඳගෙනේ
  ගෙත්තම් කර සිරිත ලෙස ගෙත්තම් පානේ
  මලුව පෙනේ යමු නැවතී හැරමිටි පානේ
  සමන් දෙවි කරුණාවයි නඩේ සැමටම සැප වෙයි //
  පිහිටෙන් සුමන සුරින්දේ සිත් පැහැදී
   
  මුනි නන්දන සිරිපාද වඳිම් ශ්‍රී...
  ඇහැල කණුව ළඟ නැවතී පිරුවට ඇඳලා //
  අහස්ගව්ව පසුකරමින් සාදු කියලා //
  මහා මලුවට විත් ගිරිදඹ නැගලා
  සිරී පතුල වඳිමු නිවන් පතාලා
  එම පින් සමන් සුරිඳුටත් පමුනාලා
   
  මුනි නන්දන සිරිපාද වඳිම් සමනල කන්දේ
  විහිදෙන මෝක්ෂ සුගන්දේ
  මුනි නන්දන සිරිපාද වඳිම් ශ්‍රී...

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS