මුගුරක් අවැසි තැන මුගුරක් ගෙන නැගෙනූ
Mugurak Awasi Thana

Song

මුගුරක් අවැසි තැන මුගුරක් ගෙන නැගෙනූ ගී පද / Mugurak Awasi Thana Lyrics

මුගුරක් අවැසි තැන මුගුරක් ගෙන නැගෙනූ...
කඩුවක් අවැසි තැන කඩුවක් ගෙන කොටනූ...
සංග්‍රාමයට නවගුණ වැල ගෙන නොඑනූ...
සංග්‍රාමයෙන් පසු නවගුණ වැල ගනිනූ...
 
කඩු දුනු හී තෝමර ඈ අවි ගෙන...
වියරු වැටී සතුරන් දිව එනකල...
රණ බිම මැද එරමිණිය ගොතා ගෙන...
දසසිල් වී නවගුණ වැල ගනිමුද...
 
කවුරුන් හෝ මගෙ රට බිලි දේ නම්
නොපනත් කම් ගිනිලා අවුලානම්...
කුමටද ‍උන් හා සීල සමාදම්...
සටනින් තොර මුණිවත අවදානම්...

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS