මිහින්තලා ගිරි හිසින් ගලා එන
Mihinthala Giri Hisin Gala Ena

Song

මිහින්තලා ගිරි හිසින් ගලා එන ගී පද / Mihinthala Giri Hisin Gala Ena Lyrics

මිහින්තලා ගිරි හිසින් ගලා එන 
සිහින් වළා අතරේ 
පහන් වුනා ලොව උතුම් සරාසඳ 
පොසොන් පොහෝ දවසේ........
 
මිහින්තලා වන රොදින් හමා එන 
සුළං රැළේ දැවටී
සහන් සුවේ දෙන දහම් දම් අමා බඳු
දසන්තයේ පැතිරේ.........
 
පවින් මිදී සිත නොහිම් සෙනෙහේ විඳ 
නිවන් පුරේ සැගවී
නිරන්තරේ මල් පිපී වැනී ගිය 
පහන් දොරක සිරිදේ......
 
මිහින්තලා ගිරි හිසින් ගලා එන 
සිහින් වළා අතරේ 
පහන් වුනා ලොව උතුම් සරාසඳ 
පොසොන් පොහෝ දවසේ....

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS