මවගේ මළගම
Mawage Malagama

Song

මවගේ මළගම ගී පද / Mawage Malagama Lyrics

මවගේ මළගම නුඹේ සටන් බිම
කර ගත්ත ද අක්කේ...
සටන් පාඨ අවි වදන් වලින් ගම 
පෙළා සිනා සිත් සේ...
මගේ පමණි නොව නුඹ ගෙත් මව බව
නුඹ නොදිටි ද අක්කේ...
තෙමුණ ද නුඹ නෑ ඇඬුව ද නුඹ නෑ
ඇගේ කඳුළු වැස්සේ......
 
ඇය ම පෙවූ කිරි ඇය ම හැදූ නුඹ
ඇය ගෙ ම මළගම දා.....
ඇයට නිගා දී ඇයගෙ ම පාමුල නුඹ වැළපී සිටිනා
මුනිවත රැක ගත් මට සිහි වූයේ
ඇගෙ දරුවන් දෙදෙනා..
ඇගේ අතින් දෝ ඇගේ කිරෙන් දෝ
දැඩි වූයේ පෙරදා....
 
ඔබ හඬ තෙත් දී සිනා මුවින් පෙර
අප නැළවූ සැනසූ...
දරු පෙම තරමින් මවු වරු පැවසූ
පාඩම් පොත කියවූ...
ගිනි ගත් මොහොතේ දර සෑයෙ දි මව
ඇසෙහි නැඟුණු හිර වූ...
ලිඳේ පනිට්ටුවටයි මං සේරොම
සේදුවෙ මගේ කඳුළු......

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS