මන්ද නාව කාරණාව
Manda Nawa Karanawa

Song

මන්ද නාව කාරණාව ගී පද / Manda Nawa Karanawa Lyrics

මන්ද නාව කාරණාව
යන්න අපේ වන්දනාව
මට හරි පාළුයි ළමයෝ
මට හරි පාළුයි ළමයෝ
 
කතරගමට ගියා තමයි
මැණික් ගඟත් හිඳිලා
කිරිවෙහෙරේ මළුව වටේ
පහන් වැටම නිවිලා
 
මන්ද නාව කාරණාව
යන්න අපේ වන්දනාව
මට හරි පාළුයි ළමයෝ
මට හරි පාළුයි ළමයෝ
 
ඉකි බිඳ බිඳ මං ඇඬුවලු
මහ රෑ නින්දේදී
නඩේ ඈයො විහිළු කළා
වැඩහිටි කන්දේදී
 
ලොරි බාගේ මඟ හිටියා
එනකොට රෑ ජාමේ
නිදි මැරුවා තැන් තැන් වල
තිස්සමහාරාමේ
 
මන්ද නාව කාරණාව
යන්න අපේ වන්දනාව
මට හරි පාළුයි ළමයෝ
මට හරි පාළුයි ළමයෝ

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS