මල් නොතලා
Mal Nothala

Song

මල් නොතලා ගී පද / Mal Nothala Lyrics

මල් නොතලා මල් පැණි බොන බඹරුන් වේ නම්
ඒ බඹරුන් මල් යායට ගීයක් අන්දම්...
 
ගැට නොතලා ඵල වළඳන සියොතුන් වේ නම්
ඒ සියොතුන් වන වදුලට මල් රූ අන්දම්...
 
දළු නොතලා ලිය ගොමුවේ සා මුව යා නම්
ඒ සා මුව ලිය ගොමුවට නෑසියො අන්දම්...
 
සිත නොතලා සෙනෙහස දෙන සකි සඳ වේ නම්
හද මිහිලිය නළවන සකි මල් වැහි අන්දම්...

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS