මල් නෑනි මං.. නෑනි මං... කැකුළි මං
Mal Nani Man Nani Man Kakuli

Song

මල් නෑනි මං.. නෑනි මං... කැකුළි මං ගී පද / Mal Nani Man Nani Man Kakuli Lyrics

මල් නෑණී මං නෑණී මං
 
කැකුළි මං මන්දු උක් මා
මුහුරේ...
මල් නෑණී මං නෑණී මං
කැකුළි මං මන්දු උක් මා
මුහුරේ...
අම්මි රො රොයියා
 
අප්පි රො රොයියා
රො රෙ රො රොයියා
රො රෙ රො රෝ......
මල් නෑණී මං නෑණී මං
 
කැකුළි මං මන්දු උක් මා
මුහුරේ...
මල් නෑණී මං නෑණී මං
කැකුළි මං මන්දු උක් මා
මුහුරේ...
 
 
පින් පල රූපේ කොයි කාගේදො
උත්තර දෙන්ඤං
සිත් පොජ බො පොත ඕ ගානා යේ
ආවේ දෙනවා
ඒ දළු උයන්නා බෝනා කන්නා
 
මංගච්චාලා යං
මී පැණි දෙන්ඤ්ං ඌරා දෙන්ඤං මංගච්චාලා යං
මල් නෑණී මං නෑණී මං
කැකුළි මං මන්දු උක් මා
මුහුරේ
මල් නෑණී මං නෑණී මං
කැකුළි මං මන්දු උක් මා
මුහුරේ
අම්මි රො රොයියා
 
අප්පි රො රොයියා
රො රෙ රො රොයියා
රො රෙ රො රෝ......
මල් නෑණී මං නෑණී මං
 
කැකුළි මං මන්දු උක් මා
මුහුරේ
මල් නෑණී මං නෑණී මං
කැකුළි මං මන්දු උක් මා
මුහුරේ
 
දෙවි දොස් පොජ්ජේ
මන්දා යැන්නා
යාදිනි පොජ්ජේ
වන්නිලාඇත්තො පැන්නුම්
පොජ්ජේ
මං ගච්චාදෝ
මීමා දෙන්ඤ්ං චබ්බේ
දෙන්ඤ්ං බෝනා පොජ්ජේ මං
මී පැණි දෙන්ඤ්ං කබරා
දෙන්ඤ්ං බෝනා පොජ්ජේ මං
 
මල් නෑණී මං නෑණී මං
කැකුළි මං මන්දු උක් මා
මුහුරේ...
මල් නෑණී මං නෑණී මං
කැකුළි මං මන්දු උක් මා
මුහුරේ...
අම්මි රො රොයියා
 
අප්පි රො රොයියා
රො රෙ රො රොයියා
රො රෙ රො රෝ......
මල් නෑණී මං නෑණී මං
 
කැකුළි මං මන්දු උක් මා
මුහුරේ...
මල් නෑණී මං නෑණී මං
කැකුළි මං මන්දු උක් මා
මුහුරේ...
අම්මි රො රොයියා
 
අප්පි රො රොයියා
අම්මි රො රොයියා
අප්පි රො රොයියා
අම්මි රො රොයියා
අප්පි රො රොයියා

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS