මගෙමයි ඔයා
Magemai Oya
 • Category : Music Video
 • Year : 2022

 • Song

  මගෙමයි ඔයා ගී පද / Magemai Oya Lyrics

  නිලම්බරේ ඈතට ඇදෙන්න මා හා
  වළාරොදේ සැතපී ඉඳින්න මා හා
  ආකහේ තාරුකා සේම පායා
  මා ළඟින් ඉන්නකෝ සෑමදා
   
  දිගන්තයේ මායිම් සරන්න මා හා
  අනන්තයේ ගෙපැලක් තනන්න මා හා
  ඒ ලොවත් මේ ලොවත් ඇතිතුරා මා
  ආදරෙයි ආදරෙයි සෑමදා
   
  සඳ සේම පේනා ඔය මූණ ගාවා
  මදහාස ඇයි රන් සළුවකින්
  අද හැංගිලා
  හිත මාගේ කීවා ඉවසන්න කීවා
  දෙව්දෝණියේ සුළු මොහොතකින්
  මගෙමයි ඔයා
   
  මා වෙනුවෙන්ම
  දෙවියන් පණ පෙව්ව
  සුරදෙව්දූ අද මාගේ වෙනවා
  ආ දුර මෙන්ම
  ඇත කෝටියක් ගව්ව
  යමු දෑඟිලි බන්දා දිවිතුරා
   
  සඳ සේම පේනා ඔය මූණ ගාවා
  මදහාස ඇයි රන් සළුවකින්
  අද හැංගිලා
  හිත මාගේ කීවා ඉවසන්න කීවා
  දෙව්දෝණියේ සුළු මොහොතකින්
  මගෙමයි ඔයා
  සඳ සේම පේනා ඔය මූණ ගාවා
  මදහාස ඇයි රන් සළුවකින්
  අද හැංගිලා
  හිත මාගේ කීවා ඉවසන්න කීවා
  මුදු පවනියේ සුළඟයි මගේ
  මගෙමයි ඔයා

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS