ලොවේ සොඳුරු සහන් එළිය
Lowe Sonduru Sahan Eliya

Song

ලොවේ සොඳුරු සහන් එළිය ගී පද / Lowe Sonduru Sahan Eliya Lyrics

ලොවේ සොඳුරු සහන් එළිය 
ඔබේ නෙතිනි මා දුටුවේ..
ලොවේ නිමල පිවිතුරු බව 
ඔබේ සිතිනි මා දුටුවේ..
 
සෙවණ ළඟය ඔබගේ 
නොහිම් සතුට රැඳුනේ..//
නිබඳ සුවඳ දී හමනා.. 
සැබෑ ආදරය මේ යැයි.
ඔබගෙනි හඳුනා ගත්තේ..
 
නිබඳ පතන සහනේ 
ඔබම පමණි දිවියේ...//
සිහිනයක්ම වී මියෙනා.. 
ලොවේ වේදනා නොනිමෙන
ඔබගෙනි හඳුනා ගත්තේ.. 

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS