ලොවීනා
Loveena
 • Category : Music Video
 • Year : 2023

 • Lyrics

  Gen.
  Kamal
  Song

  ලොවීනා ගී පද / Loveena Lyrics

  ලොවීනා...........
  ලොවීනා මගේ සොදුරියේ
  නුඹේ තුරුණු ලැම හද කිතිකවයි
  නුරා ඉතිරෙන වියරු බැල්මන් එල්ලවී තිසරුන් දවයි
   
  Lovina…………….
  Lovina my dear lass
  Your youthful bosoms thrill the heart 
  Lustful frantic look burns the bosoms
   
  ස්වාමීනි මම රොඩි කුලයේ 
  ඉපදුනේ පෙර පවකටයි
  ලැම වසන්නට වරම් නෑ මට 
  රාජ අණ හරි බලගතුයි
   
  My Lord, I was born to the Rodi caste 
  Owing to a past sin 
  Unpermissive to cover my bosoms 
  The royal decree is so powerful
   
  රණ තිසරු උස් අහස දෙස නෙත් යොමා ඇති හැටි සුන්දරයි
  පිරුණු ලැම මත වැතිර සිටිනා උනුත් හරි ආඩම්බරයි
   
  It is truly enticing the shape of the bosoms gazing at the skies 
  They who rest on the wholesome bosoms are also prideful 
   
  රාජ තේජස කොතෙක් තිබුණද මුතු වදන් ඔබේ පෙම්බරයි
  ඔබෙන් ලැබෙනා හාදු වැස්සට තිසරු කොහොමත් ලෙන්ගතුයි
   
  Despite the majesty, your melodious voice is romantic
  Bosoms indeed are so lovely with lots of your kisses 
   
  මගේ හාදුව ලබන තිසරුන් වෙනත් නෙත් නොගැටිය යුතුයි
  වසාගනු ලැම මෙයින් මතුවට රාජ අණ දැන් අහවරයි
   
  Bosoms blessed by my kiss shall not be exposed to anyone's gaze 
  Cover your bosoms henceforth for the royal decree is over
   
  ලැම වසන්නට ඔබෙන් ලද අණ මතක් වෙන විට සුන්දරයි
  ඉගිල යන්නට අර අදින රණ තිසරු වල්මත් වී නටයි
   
  It's exciting to remember your decree to cover the bosoms
  In a drive to move away, bosoms lay wild

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS