කියන්න දේවල්
Kiyanna Dewal Hugak
 • Year : 2023

 • Song

  කියන්න දේවල් ගී පද / Kiyanna Dewal Hugak Lyrics

  කියන්න දේවල් හුඟක් තියෙනවා
  ඔයාගේ ලඟ ඉඳලා
  හිතෙන්නෙ හිතෙන්නේ ඔයා ගැනයි මට
  දන්නෑ ඇයි කියලා ..
   
  නුඹෙන් ලැබුනු ඒ පුංචි සෙනෙහස 
  ඒක මට අහසක්..
  ඔයාට මං හරි ආදරෙයි 
  නුඹට එය රහසක්..
  ඔයාට මං හරි ආදරෙයි 
  නුඹට එය රහසක්..
   
  හිතුනුවිට ඔයා ලඟ ඉඳපු එදා
  ඒක අද හීනයක්..
  ඔයාට මං හරි ආදරෙයි 
  නැද්ද මට ආලයක්..
  ඔයාට මං හරි ආදරෙයි 
  නැද්ද මට ආලයක්..
   
  කියන්න දේවල් හුඟක් තියෙනවා
  ඔයාගේ ලඟ ඉඳලා
  හිතෙන්නෙ හිතෙන්නේ ඔයා ගැනයි මට
  දන්නෑ ඇයි කියලා ..

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS