කැළඹේ තරංගා කිරි සාගරේහි
Kelambe Tharanga

Song

කැළඹේ තරංගා කිරි සාගරේහි ගී පද / Kelambe Tharanga Lyrics

කැළඹේ තරංගා කිරි සාගරේහි 
මැකිලා අපේ රූප ජායා 
දවසක් සැඳෑවේ අපි මූදු වැල්ලේ 
අැන්දා වූ එ් ප්‍රේම ජායා 
 
කාලය ඉගිල්ලී කඳුළින් ලියා දුන්
සැමරුම් අපේ ආදරේ නෑ මැකී 
සුසුමක් සුළං වී හමනා රැයේ 
ඔබගේ සුගන්දේ යන්තම් දැනේ 
මේ පාළු රෑ 
 
කැළඹේ තරංගා.....
 
අප දෛවයෝගේ ඉරණම් මෙසේ නම් 
අප නාඬමු ජීවිතේ මං පෙතේ 
අපරාජිතයි කී ප්‍රේමෙන් බැඳී
දිනුවේද කවුරුන් කවදාක හෝ 
ඉතිහාසය්‍ේ
 
කැළඹේ තරංගා.....

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS