කතාව අපේ ඔය අතින්ම ලියලා
Kathawa Ape Oya Athinma Liyala
 • Category : Music Video
 • Year : 2023

 • Music

  Ranga
  S
  Song

  කතාව අපේ ඔය අතින්ම ලියලා ගී පද / Kathawa Ape Oya Athinma Liyala Lyrics

  හදවත සමීප තැන් බොහෝවිට තිබුනේ රැවටීමක්
  වාසිය මුල් තැන ගත් ලෝකය කියාපු  පුදුම තැනක්
  විලාප තියලා කකියන මනසේ පුංචිම හරි සතුටක්
  තිබුනේ අත්දෙක අල්ලා ගිය තැන් විතරයි රත්තරන්
   
  කතාව අපේ ඔය අතින්ම ලියලා 
  අතරමඟ ඔයාම මකලා දැම්මා
  දුරකථනේ ඔබෙ රුපෙ අදටත් බලා 
  යනවා ඇවිද මතකේ පරණ තැන් සොයා
   
  රළ නැගුනට සාගරයේ නෑ ලස්සන නැති⁣වෙන්නේ
  ඔබ නැතුවට ජීවිතයේ අවලස්සන නෑ කෙල්ලේ
  විලාප තියලා කකියන මනසේ පුංචිම හරි සතුටක්
  තිබුනේ අත්දෙක අල්ලා ගිය තැන් විතරයි රත්තරන්
   
  කතාව අපේ ඔය අතින්ම ලියලා 
  අතරමඟ ඔයාම මකලා දැම්මා
  දුරකථනේ ඔබෙ රුපෙ අදටත් බලා 
  යනවා ඇවිද මතකේ පරණ තැන් සොයා
   
  ඔයා නැතුව හෙටක් මගේ තිබුනේ නැ ඒ කාලේ
  අහිමිවීම ආදරයේ කොටසක් අද ජීවිතයේ
  විලාප තියලා කකියන මනසේ පුංචිම හරි සතුටක්
  තිබුනේ අත්දෙක අල්ලා ගිය තැන් විතරයි රත්තරන්
   
  කතාව අපේ ඔය අතින්ම ලියලා 
  අතරමඟ ඔයාම මකලා දැම්මා
  දුරකථනේ ඔබෙ රුපෙ අදටත් බලා 
  යනවා ඇවිද මතකේ පරණ තැන් සොයා

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS