කන්ද උඩින් අටවක සඳ
Kanda Udin

Song

කන්ද උඩින් අටවක සඳ ගී පද / Kanda Udin Lyrics

කන්ද උඩින් අටවක සඳ හිනා වෙනව මෝදුවෙන්ඩ…
රෑන් පිටින් බට්ටිච්චන් පියාඹනව කූඩුවෙන්ඩ…
අඬති ළමා වසුපැටියෝ උණුහුමකට ගාල්වෙන්ඩ…
එන්ඩ පිළට සැනසිල්ලේ ඇහැ ඩිංගක් පියාගන්ඩ..
 
පැදුර පුරා රැස් මාලා අටවක දා හීන් හ‍‍ඳේ…
කටින් පිඹින්නට ඉස්සර හෙමින් නිවෙයි පහන් තිරේ…
ගොපළුන් පිඹින නළාවේ සුමිහිරි සත්සර පාවේ...
 
පිදුරු පියස්සේ තැවරෙන කළාමැදිරි කාන්තියේ…
නිවී පහන්වී දුරු වෙයි සෝක තැවුල් කාන්සියේ…
හිම කැට මිදෙන හීතලේ හීතළ නොමැත රෑ පැලේ…

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS