ඉර පායා ඉර පායා
Ira Paya

Song

ඉර පායා ඉර පායා ගී පද / Ira Paya Lyrics

ඉර පායා ඉර පායා
කළුවර හදකට අව පස සඳකට
ඉර පායා ඉර පායා..
අළුත් දවසකට නව මං පෙතකට
ඉර පායා ඉර පායා..
 
එදා මෙදා තුර බිය සැක රැන්දූ
රුදුරු වෙසක් හද තුල නිති ඇන්දූ
අඳුරු තිමිර පට ඉරා දිනින්දූ
සොඳුරු හෙටක් සාදයි මන බැන්දූ..
 
ගිමන නිවන සිහිලැල් ගඟුලක් සේ
දසත දිවෙන මහනෙල් සුවඳක් සේ
දැවෙන ගතට සුව දෙන ඔසුවක් සේ
ඉර පායා ඇත අඳුර මියෙන සේ
දැවෙන ගතට සුව දෙන ඔසුවක් සේ
ඉර පායා ඇත අඳුර මියෙන සේ..

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS