ඉපනැලිද රඟයි
Ipanalida Rangai

Song

ඉපනැලිද රඟයි ගී පද / Ipanalida Rangai Lyrics

ඉපනැලිද රඟයි දෙනිපෙතද සැලෙයි
 
ගම් දොර සැමරුම් හමුවේ...
 
මගෙ වෙහෙර නුඹයි අත නෙළුමක් වෙයි
 
පිදුමට පින් මදිද සිතෙයි...
 
 
 
මේ ගමන දුරයි නුඹ තරු ලකුණයි
 
එළියෙන් දරුවන් සැනහෙයි...
 
නුඹ මවක වගෙයි හිත බැතිබර වෙයි
 
ඉන් මගෙ දෑසම බොඳවෙයි...
 
 
 
නොදැමුනු සුළඟේ ඇයි නාමල සසල කළේ...
 
නා මලම තමා සැඬ සුළඟද නතර කළේ...
 
සසරේ පසු පස එන තැවුලද උරුම වුණේ...
 
එය තැවුලක් නොව එක මොහොතකි සසර ම‍ඟේ...
 
 
 
මගෙ වෙහෙර නුඹයි අත නෙළුමක් වෙයි
 
පිදුමට පින් මදිද සිතෙයි...
 
නුඹ මවක වගෙයි සිත බැතිබර වෙයි
 
ඉන් මගෙ දෑසම බොඳවෙයි...

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS