හූවක
Huuwaka
 • Category : Music Video
 • Year : 2023

 • Song

  හූවක ගී පද / Huuwaka Lyrics

  දුරක බල්ටියක හූවක නුබ දන්නවා මං වෙසෙන දූපත
  මහත්තයා ගෙදර නැතිනම් ගස්සල ගන්ඩකෝ සුද්දි බං ඔය පුක 
  හිතල නුබ ගැන පිනොකියෝ වගේ මගේ දැන් රුක 
  මග රැක රැක ඉන්නේ ඇයි කෙල්ලේ වාවන්නේ හිතට මේ දුක 
   
  (මේ දුක - මේ දුක - මේ දුක)
   
  හිතට දැනෙන මේ දුක දැක්කම නුබ නගින්නේ බං මගේ රුක 
  හිතට දැනෙන මේ දුක 
  හිතට දැනෙන මේ දුක දැක්කම නුබ නගින්නේ බං මගේ රුක 
  දැක්කම නුබ නගින්නේ බං මගේ රුක
   
  (මේ දුක)
   
  එහා ගෙදර බං Alice උදේම දැක්කම Satis
  කියල යන්නේ මං Practise
  කන්නේ මං රස කර වගේ පැටිස් 
   
  රාජපක්ෂ වගේ ගහන්නේ කොමිස් 
  රටේ ප්‍රශ්න නමුත් බැද්දේ මන් කොකිස්
  ලෙවකාල උඹේ ගෙවිල දනිස් 
  අපි හපන්නේ බන් හොදම බනිස් 
   
  සිතුවම් සිගිරි බිතු 
  තොල්පෙති සායම රතු 
  වැක්කෙරෙන තන් සහ වරලස ගෙතු 
  හැංගිලා ඉන්නේ ඈ කාශ්‍යප කඳු   
   
  (කාශ්‍යප, කාශ්‍යප)
   
  කොන්ඩේ බං දිගට කළු 
  පැද්දෙන පුලුල් උකුල ඇගේ වංගු
  කෙල්ල හින්ද ගමේ කොල්ලෝ බන් දැන් රණ්ඩු 
   
  කාටවත් පෙන්නන ආස නෑ තියන් උන්න උඩ සිගිරි 
  ගෙජ්ජි හඬ ඇගේ කිංකිනි 
  නෑ කෙල්ල ඇන්දේ බ්‍රෝ Bikini
  Versace Gucci නෑ Armani
   
  කෙල්ලගේ නම බ්‍රෝ පංචාලි 
  ඕනේ කරගන්ඩ ඈ දැන් බාරි 
  ඒක හින්ද ණය පිට ණයක් අරගත්තා මන් රටකින් බංගාලි 
   
  දුරක බල්ටියක හූවක නුබ දන්නවා මං වෙසෙන දූපත
  මහත්තයා ගෙදර නැතිනම් ගස්සල ගන්ඩකෝ සුද්දි බං ඔය පුක 
  හිතල නුබ ගැන පිනොකියෝ වගේ මගේ දැන් රුක 
  මග රැක රැක ඉන්නේ ඇයි කෙල්ලේ වාවන්නේ හිතට මේ දුක 
   
  (මේ දුක - මේ දුක - මේ දුක)
   
  හිතට දැනෙන මේ දුක දැක්කම නුබ නගින්නේ බං මගේ රුක 
  හිතට දැනෙන මේ දුක 
  හිතට දැනෙන මේ දුක දැක්කම නුබ නගින්නේ බං මගේ රුක 
  දැක්කම නුබ නගින්නේ බං මගේ රුක
   
  She call me when she drunk
  When she down when she up
  She just wanna fuck, said "fuck love"
  Though she got a man living on her terms
  Rich but dumb
   
  You prolly gon' fall in the tricks
  Won't let you hit take your money instead
  The power of pussy is like politics
  She lick my gun when I'm done then I leave
   
  Seventy thousand I pay for allowance cuz they don't allow us in hood it's a riot
  You buy her fendi and birkin' designer
  But she for the streets I be nuttin inside her
   
  I'm nothing but free like a bird on a tree
  I float like a morpho I sting like a bee I'm so focused it's 4 aint no sleep
  Karu-nakara (please) bitch get over me
   
  Tu lage mareez le thodi pills
  Stand up comic ni hai bitch
  Mai saalo se ni soya jo khoya pr roya ni khudke kareeb
   
  Sach leke chla mai to bas
  Karz ni hr dafa kara jo haq
  Farz nibhana hai zindagi bhar
  Samay par sb mila rkhi bs sabar
   
  දුරක බල්ටියක හූවක නුබ දන්නවා මං වෙසෙන දූපත
  මහත්තයා ගෙදර නැතිනම් ගස්සල ගන්ඩකෝ සුද්දි බං ඔය පුක 
  හිතල නුබ ගැන පිනොකියෝ වගේ මගේ දැන් රුක 
  මග රැක රැක ඉන්නේ ඇයි කෙල්ලේ වාවන්නේ හිතට මේ දුක 
   
  (මේ දුක - මේ දුක - මේ දුක)
   
  හිතට දැනෙන මේ දුක දැක්කම නුබ නගින්නේ බං මගේ රුක 
  හිතට දැනෙන මේ දුක 
  හිතට දැනෙන මේ දුක දැක්කම නුබ නගින්නේ බං මගේ රුක 
  දැක්කම නුබ නගින්නේ බං මගේ රුක

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS