හැම දෙයක් පෙනේ
Hama Deyak Pene

Song

හැම දෙයක් පෙනේ ගී පද / Hama Deyak Pene Lyrics

හැම දෙයක් පෙනේ එක දෙයක් වගේ
මම විඳිම් සෙනේ මහ මෙරක් වගේ
ඔබ යමින් නතර වුව ගුවන් තලේ
මම සෙමින් සෙමින් එමි
නිසංසලේ
මල් පිපෙන මහ කැලය මනරම්
වැසි වැටෙන වැලි කතර සුපසන්
තරු මිලින කළු කුහර වුව
දිවි නමයි මිතුදම්
දිවි නමයි මිතුදම්
හැම දෙයක් පෙනේ එක දෙයක් වගේ
මම විඳිම් සෙනේ මහ මෙරක් වගේ
ඔබ යමින් නතර වුව ගුවන් තලේ
මම සෙමින් සෙමින් එමි
නිසංසලේ
බව කතර අතරමග සිටියෙම්
ඔබ ලබන උරුම හැම සතුවෙම්
රළු සරෙන් පැමිණියද
ඔබම වේ මට සැනසුම්
මට සැනසුම්
හැම දෙයක් පෙනේ එක දෙයක් වගේ
මම විඳිම් සෙනේ මහ මෙරක් වගේ
ඔබ යමින් නතර වුව ගුවන් තලේ
මම සෙමින් සෙමින් එමි
නිසංසලේ

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS