ගුමු ගුමුව වදුලේ
Gumu Gumuwa Wadule
 • Film : Wisidela
 • Year : 1997
 • Category : Film Song

 • Song

  ගුමු ගුමුව වදුලේ ගී පද / Gumu Gumuwa Wadule Lyrics

  ගුමු ගුමුව වදුලේ
  සිලි සිලිය සුළඟේ
  මුණු මුණුව නදියේ
  කසු කුසුව ගඟුලේ
  අදයි මට ඇසුණේ (අදයි මට ඇසුණේ) ..
   
  විහඟ මිහිරාවී
  මුදු හඬින රාගී
  (ආ..ආආ.... ආආ... ආආ.....)
  විහඟ මිහිරාවී
  මුදු හඬින රාගී
  කොතැන තිබුණිද තී
  අද ගයන මේ ගී..
   
  හද බඳුන ඉතිරිී
  ගලන මී මිහිරී
  (ආ..ආආ.... ආආ... ආආ.....)
  හද බඳුන ඉතිරිී
  ගලන මී මිහිරී
  කොතැන නම් සැඟවී
  තිබිණි දැයි සොයමී..

  Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
  Powered by isandi CREATIONS