ගුම් ගුම් ගුම් ගුම් ගුම් ගුම්
Gum Gum Gum

Song

ගුම් ගුම් ගුම් ගුම් ගුම් ගුම් ගී පද / Gum Gum Gum Lyrics

ගුම් ගුම් ගුම් ගුම් ගුම් ගුම්
හදවත උදුරා ගත් වන බඹරා රහසේ මට කොඳුරයි...
වෙනමල් වලටත් රහස් කියනවා වන බඹරුන් ඔහොමයි..

Copyright © Yasitha Munasinghe - All rights reserved 2021 - 2023
Powered by isandi CREATIONS